180-قصه ما!

شنبه 5 فروردین 1391
جاودان باد سایه دوستانی که شادی را علتندنه شریک و غم را شریکند نه علت!