207-من یا آدما

یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
کم کم باید بگم یکی بیاد سطح انتظارمو از آدما مشخص کنه! فک کنم زیاده که نمیتونن از پسش بربیان!