195-روز آخر، جهت ثبت

پنج‌شنبه 22 تیر 1391

سه روزه که خوبم ینی دقیق بگم از پریشب خوبم!ولی میترسم خیلی،دارم وسایلمو جم میکنم و پیش به سوی آرامش،ولی خب حس  آرامشو ندارم ینی فک میکنم خیالم راحت نیس که دارم میرم!هممم یه سری لباس شستم،یه سی آشغال اینا ریختم دور! امیدوارم بتونم تحمل کنم و آروم باشم و نترسم!همین.

گاهی خیلی خیلی پشیمونی که به وقتش یه کاریو نکردی!کاش....

الان وقت رفتنم نیس ، دلمم به رفتن نیس!....