194-احمقانه

شنبه 27 خرداد 1391

کی قراره یاد بگیرم استرسام جسممو داغون نکنه؟!موهام نریزه، دستم درد نیاد، سینم تیر نکشه!؟