149- مترو،مردونه، زنونه

جمعه 13 آبان 1390

جمعه دوهفته یا سه هفته پیش ،به سمت مترو  سعدی ،مترو امام خمینی  واگن بانوان:

یه آقای میانسال با دوتا خانوم تو همون رنج سنی،وارد واگن بانوان شدن .

خانوما جیغو دادو هوار که واگن بانوانه آقا برو بیرون.

آقا: باشه باشه ،باید برم بالا سوار شم؟ یکی از خانوما نه آقا برید واگن بعدی سوار شید.

نمیتونسم تو چشای مرده حتی نگاه کنم!

دیروز مترو به سمت امام خمینی واگن جدید اختصاص داده شده به بانوان :

مردا تعداد زیادی وارد واگن شدن و بقیق واگنها خیلی پر بود و این واگن خیلی شلوغ نبود ،جای خالی چن تا پیدا شد و آقایون نشستن کنار خانوما.

یه خانومی: واسه چی میاد توواگن زنان و میشینید کنار ما؟! از جاش بلند شدو رفت واگن بعدی که همیشه مال خانوما بود!:|باز هم نمیشد به اون مرد نگاه کرد!


*همیشه همین وضعه مترو؟