۱۲۰-تعریف نشده

چهارشنبه 29 دی 1389

 بعضی ازکلمه ها هستن تعریف نشدن برای هر فردی یعنی همه تعریف مشخصی از مفاهیم دوروبر ندارن مثل غریبه ! تنفر! هرچی فکر میکنم میبینم نمیتوننم حد مشخصی واسه خیلی کلمه های این مدلی پیدا کنم!  از غریبه شروع میکنم!