۱۱۴- گاهی ادم

دوشنبه 8 آذر 1389


گاهی ادم میترسد از شکستن میترسد!

 گاهی ادم لبریز میشود !

گاهی نمیداند!