۱۰۴- گاهی ادمها

یکشنبه 11 مهر 1389


گاهی ادمها بیشتر از هرانچه فکرش رابکنی از تودورترند!

گاهی ادمها بیشتر از هرانچه فکرش را بکنی خودخواهند!

گاهی ادمها بیشتر از انچه میبینی مزخرفند!

گاهی ادمها خوب بلدند گند بزنند به همه تحملت!

گاهی ادمها ادم نیستند!