۹۷- پر از خالی !

چهارشنبه 13 مرداد 1389


پرم از همه مدل حس مزخرف.  پرم از پوچی گند! یکی منو بکشه بیرون! 

یکی بیاد  یه چیزی برداره سرمو بشکافه مغزمو بریزه بیرونو درشو ببنده!