۹۱- نسبت یاب هستم!

چهارشنبه 23 تیر 1389


حالا درسته که گفتم باید دهنمو ببندمو از این حس ناب نگم ولی دیگه میتونم بگم که  تو اولین روز اولین گشت نسبت گرفتمون: دی