۸۳- تیک تاک شمردنی نیس!

سه‌شنبه 1 تیر 1389هیس !


 اگه حواستو جمع کنی میشنوی !


تیک تیک ثانیه ها کرکننده شده !


 ولی اگه بخوای میشنوی ! میبینی!


......