۶۷- از مزایای خفه خون گرفتن!

یکشنبه 2 خرداد 1389


یادت باشه بزرگتری یادت باشه تو روت هیچ وقت واینسادم یادت باشه هر وقت خاصی بهم تهمت بزنی حواستو جمع کنی که من خیلی حساسم رو این یه مورد ! یادت باشه وقتی داری لیچار بارم میکنی هیچ وقت نمیگم نه دروغ میگی ! میگم چشم !میگم راس میگی! میگم حرمتشو نگه دار یادت باشه از بی اعتمادی متنفرم ! یادت باشه این دفعه که از جای دیگه پر بودی حق نداری سر من خالیش کنی ! یادت باشه کم کم لبریز میشم ! یادت باشه اگه بریزم دیگه هیچ کاری نمیشه کرد یادت باشه وقتی یه چیزی میگی نصفه نیمه نگی اگه درسته ازش دفاع کن نگو فک کن یادت میاد ! یادت باشه وقتی نمیونم داد بزنم بغضم میشه مشتم که گره شده یهو به خودم میام میبینم دستم خونیه! از بس فشار دادم ناخنامو توش!یادت باشه ذره ذره جمع میشه !