209-مسیر زندگی عوض شده و من آیا؟

پنج‌شنبه 19 آذر 1394

از اردیبهشت 94 هم خیلی گذشته و روند سالی یه پست هم رعایت نشد.

خیلی حرف برای نوشتن هست که نوشته نمیشه!

عقیده داره دارم افسرده میشم و نییاز به شولوغی اطرافم هست که فقط 100 اون نباشه!هم درسته هم درست.

چرا معده من با حلوا واکنش بد نشون میده؟ من که هر اشغال دیگه ای به خوردش میدم.

الان ی ساعته دارم سعی میکنم بنویسم ولی نمیاد چیزی

چرا پستای اولیمو نشون نمیده؟

به تو دو لیستم بک اپگرفتن و پاک کردن اینجارو اضافه کنم! پس چرا پست مینویسم الان؟