191-چه قد خب تیتر تکراری بزنم؟

چهارشنبه 17 خرداد 1391

این روزا....

خوبم!ینی خیلی خوبم:دی دم امتحاناس احتمالن یه مقدار از خوبی ناشی از هیجانات کاذبه ولی خب کلن خووووووبم:دی

یه خریت کردم رفتم شمال تعطیلاتو و نرفتم یزد!

نمیدونم چرا ولی کلن علاف میزدم اومدم یه چیزی بنویسم!:دی

دیروز میخاستم درباره آدمای دوست نداشتنی بنویسم!امروز اصن همه رو دوس دارم پس نمینویسم!