178- بیشتر فک کردم !

چهارشنبه 24 اسفند 1390

دوس دارم وقتی مردم تو باغچمون خاکم کنن:دی

داغون مریضو سرماخورده ام!

بدتر ازون حس نفس کشیدن ندارم!

شیطونه میگه گوشیمو خاموش کنم و ... گور بابی نرم و بقیه زندگی!

ضعیف و حتی پیزوری شدم! خنده داره! خیلی خنده داره