169-....

دوشنبه 10 بهمن 1390
کی میخام ازین همه بها دادن واسه کارارم دس بردارم؟کی میخام آدم شم؟کی میخام آزار ندم؟هان؟