163-این روزهای ...

چهارشنبه 14 دی 1390

دلم یه تعدادی دوست خوب میخواد!

ازون حالتام که بهم بگن تو گریه میکنم!

ننرو مزخرفم! خودمم دوس ندارم خودمو اصن گریه!

دلم دانشگا نمیخاد مامان خودمو میخام!

دلم میخاد اصن کاماو نقطه نذارم

دلم یه عالمه خونمو میخاد!

از گاز پاک کردنم متنفرم پسته میخام

حالم به هم خورد!

باید برم جامدادیمو پیدا کنم پاک کنم پیدا کنم بذارم توش با خودکار رنگیام!

یکی منو بخابونه !گریه میکنما!