159-:(

سه‌شنبه 29 آذر 1390
بده خیلی بده! جلزولز میکنه ودم نمیزنه چه طاقتی چه دلی!