157-نوستالژی

جمعه 25 آذر 1390
خیابونای نارمکو یادته؟!کوچه هاشویادته؟! میدونای کذایی دم دانشگاه نه ها:دی خوب فک کن.