133-

چهارشنبه 25 خرداد 1390

 

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم