۱۲۳-

شنبه 20 فروردین 1390


مزخرف تر از  این حرفام!


----->


بعد از این همه جوییدنش ارومم!ولی میلرزم!:دی

دوباره میخام برم تو کار روزانه نویسی!همتش هس؟ نمیدونم!