۱۱۹-بی هدف

چهارشنبه 29 دی 1389


گاهی فک میکنم اعتماد به طرف مقابل یعنی چی!

کلا اعتماد متقابل نسبت به هم یعنی چی؟

 چیزی که خیلی بارز توی رابطه های دوروبرم و تقریبا اکثرشون دیدم اینه وقتی یکی از دو طرف داره با اون یکی حرف میزنه و با تلفن اگه یه جنس مخالفی بیاد ازش چیزی بپرسه یا حرفی بزنه یه جوری بهت میفهمونه با دستو پاو کلی زبون اشاره و  ایما که میکشتم!
و اروم حرف بزنو اینا
واقعا نمیفهمم اگه بهش اعتماد نداری چرا باهاشی اگه بهت اعتماد نداره چیکار کردی؟
اگه دارین چرا اینجوری میکنین؟