۱۱۰- من بی من

شنبه 15 آبان 1389


با اگاهی تمام به جنگ میروم به جنگی که نتیجه اش خیلی وقت است که مشخص شده از ۲۰سال پیش٬ اسمش را جنگ نمیگذارم میگویم بحث! ولی خوب نمیدانم چرا من وقتی خیلی خوب مبدانم نتیجه چیزی جز سکوت نیست  اما باز !!!

باز منم باید بروم نمیشود هینطور نشستو نگاه کرد حداقل سالی یکی دوبار باید گفت هرچند بیهوده! هرچند مثل همیشه !

ادم دردش میاید وقتی جایی برای زندگی نیست! وقتی هیچ جایی برای اسایش ندارد! پس کی قرار است پیدایش کند نمیدانم!