۱۰۸- پاییزونه

یکشنبه 2 آبان 1389


اقا  این چه وضعشه من هنوز زمستون نیمده پوست دماغم رفته کل صورتمم خشکه همشم دارم میخارونم صورتمو ! بعد هی بگین پاییز! تازه سردم شده یه بارون نمیاد!