۱۰۷- بوسه سرخ

دوشنبه 19 مهر 1389


میگوید پاییز است و خش خش برگها ٬ باران نرم نرم٬ رنگین کمان درختها اما ....

اما من میگویم پاییز است و سیبش ٬ عطر همان سیبی که بر سرخیش بوسه میزنی

وقتی در دستت  میلغزدو محکم ترش میگیری وقتی مست بویش میشوی همه ان خش خش و بوی خاک نم زده ی پاییز از یادت میرود .

صدایی که در تو مایماند صدای همان سیبیست روح را درتو میچکاند.

حوا هم فکر کنم پاییز بود که عطر سیب را به رانده شدن از خیالی باطل ترجیح داد .