۹۶- زمستون بود!

جمعه 8 مرداد 1389+ چرا دستاتو  از تو جیبت بیرون نمیاری ؟


-اخه عادت دارم . هوا هم که سرده.(  دستات قرار نیس گرم کنه یخی این روزا رو!   )* امسال زمستون دستام یخ کرده تو جیبم نیس !