۸۹- هوار هم بکشم خالی نمیشم!

جمعه 18 تیر 1389


نمیدونم چه مرگمه!

گریه هم میخام بکنم اما نمیاد! لامصبا نمیریزن! نمیان!

دلم یه دعوای حسابی میخواد! یکی داد بزنه سرم منم جوابشو بدم! 

قاطی کردم!

بی دلیل پاچه میگیرم!