۷۵- امام خمینی : دی

جمعه 14 خرداد 1389 ما ....

ما ارتحال نکردیم که شما بروید عشق و حال کنید                             خطاب به ملت داخل پارکها که حتی جای پارک برای بقیه نگذاشته اند

                                                

                                                                  خمینی!