۷۳- نوشمک!

یکشنبه 9 خرداد 1389
روی میز یه قوطی نوشمک خرسی خالی افتاده!

من این ریختی میشم!

من : من کو پس ؟! دیگه دوست تدارم!

علی : خوردمشون!

من :کوفت ! برو بمیر! اصلا برو تو دستشویی در خودتم ببند نا اخر شب هم نیا بیرون!

علی : ......

من : اصلا شام درست نمیکنم!ظرفا هم همشو تو میشوری !

علی : .....

من : به مامان میگم ! خودم میرم میخرم میخورم بهتم نمیدم!

علی : ........

من : ( اسمایلی اونه که لپاشو باد کرده لباشو اویزون!)


دو دقیقه بعد یه جیز خیلی یخ گنده میندازه تو یقم از پشت دادم هوا میره ! ذوق میزنم میشم اینجوری