۷۰- نیازمندیها!

چهارشنبه 5 خرداد 1389 به یک ناز کش جهت کشیدن ناز فراوان در همه حال نیازمندیم!


به یک گوش شنوا جهت شنیدن غرهای بسی زیاد نیازمندیم!


به یک کیف پر پول جهت اهدا به اینجانب نیازمندیم !


به یک دل خون جهت گریه همراه ما نیازمندیم!


به قول یکی از دوستان٬ به تو نیازمندم!