۶۶- ویار این روزهای من !

یکشنبه 2 خرداد 1389  من دلم بلال٬ ذرت مکزیکی دم پاساژ ونک ٬ سیب زمینی سرخ کرده بزرگ  ٬ لواشک خیلی ترش زغالخته٬ و یه بوس کوچولو  میخواد!