۶۵- نگاه هایم در خود خفه شده اند!

یکشنبه 2 خرداد 1389    به من جراتی ببخشای که وقتی نگاهمان گره خورد برنگیرد چشمهایم این مستی بی پایان را از من و  تو !

 توانش نیست . تو اراده کن!